Dôvody odňatia licencie

Licenčná zmluva sa môže vypovedať zo strany majiteľa práv z týchto dôvodov. 

Vypovedané licencie sú zrušené licencie.

Riadia sa licenčnou zmluvou uzavretou medzi majiteľom práv IDMT® a licenčným partnerom. Zmluva presne definuje pravidlá porušenia licenčnej zmluvy, prípadne podmienky jej vypovedania.

Zverejnenie o vypovedaní licencie je zakotvené v zmluve medzi partnermi. Jej podpisom obe strany súhlasili s verejným oznámením v prípade vypovedania zmluvy.

Kedy sa zmluva vypovedá?

- hrubé porušenie majiteľa práv a licenčných podmienok

- nevhodné správanie licenčného partnera k absolventom - klientom

- poškodzovanie dobrého mena techniky štart, programu štart a majiteľa práv

- nadmerné zvýšenie cien a nedodávanie potvrdení o platbe absolventom

- neuhradená povinná prolongácia 

- a iné (definuje licenčná zmluva)


Upozornenie: Tento oznam a obsiahnuté body o výpovedi licencie sú informatívneho charakteru.